O NÁS

Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie kvalitných zamestnancov pre dočasné pracovné pozície našich klientov v rôznych odvetviach a oblastiach. Naším cieľom je nájsť kvalifikovaných a motivovaných pracovníkov pre Vaše potreby, znížiť Vám administratívnu záťaz, zjednodušiť výkon podnikania a zvyšovať svoju produktivitu aby Vaše podnikanie rástlo a rozvíjalo sa spolu s nami. Úzko spolupracujeme s každým klientom, aby sme pochopili Vaše potreby a ciele. Zabezpečujeme, aby každý kandidát splnil požiadavky a očakávania pracovnej pozície a aby sa dokázal rýchlo integrovať do Vášho tímu.

Stavebné služby


/ Elektroinštalačné práce

/ Lešenárske práce

/ Montáž solárnych panelov

/ Drevárske práce


 Chcem vedieť viac >> 

Upratovacie služby


/ Upratovanie a čistenie stavieb

/ Upratovanie zdravotníckych zariadení

/ Obchodné prevádzky


 Chcem vedieť viac >> 

Personálne služby


/ Agentúra dočasného zamestnávania

/ Personálne riadenie

/ Nábor a výber zamestnancov  

/ Starostlivosť o zamestnancov

/ Personálna stratégia firmy

/ Pracovné  povolenia


 Chcem vedieť viac >> 

Služby pre podnikateľov


/ Cezhraničné poskytovanie služieb

/ Poradenstvo

/ Nemecká spolková republika

/ Rakúsko

/ Švajčiarsko


 Chcem vedieť viac >> 

SLUŽBY

Naša spoločnosť je odborníkom v oblasti dočasného zamestnávania. Sprostredkúvame vhodné pracovné miesta pre zamestnancov a poskytujeme klientom kvalifikovanú pracovnú silu. Okrem toho poskytujeme služby pre podnikateľské subjekty so zameraním hlavne na registračne a ohlasovacie povinnosti pri práci v zahraničí. Vytvárame spojenie medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi, aby sme im pomohli dosiahnuť ich ciele a zabezpečili efektívne fungovanie podnikania.

KARIÉRA

Naše dlhoročné pôsobenie na trhu nám umožnilo nadviazať množstvo kontaktov so spoločnosťami z rôznych odvetví preto neustále hľadáme zaujímavé profily, ktoré môžu posilniť náš tím. V prípade Vášho záujmu o spoluprácu snami, vyplňte formulár >

Vaše údaje budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi a nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho súhlasu. Ak sa rozhodnete zaslať svoj životopis alebo motivačný list, môžete nám ho poslať na uvedený email v sekcii "Kontakt". Váš životopis využijeme iba na účely výberového konania. Vaše osobné údaje budú v našej databáze uložené maximálne jeden rok. Po tomto čase budú všetky vaše údaje vymazané z našej databázy, s výnimkou situácií, keď sa s vami nadviažeme na konkrétnu pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a nebudú použité pre žiadne iné účely, ako je uvedené v našich pravidlách ochrany osobných údajov.


Ponúkame aj možnosť osobného pohovoru v našej malej kancelárii v Kysuckom Novom Meste, vďaka ktorému máme možnosť sa ešte lepšie spoznať a poskytnúť Vám tak lepší prehľad o našej spoločnosti, ako aj o Vašich budúcich úlohách, našej firemnej kultúre alebo Vašom budúcom tíme.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo potrebujete bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu s vami.

KONTAKT

Sídlo firmy:

awite s. r. o.

Sládkovičova 1222/73

SK - 02404
Kysucké Nové Mesto

Adresa kancelárie:

awite s. r. o.

SNP 362

SK - 02404
Kysucké Nové Mesto

Telefón:
+ 49 175 912 0985

+ 421 947 901 907

E-mail: info@awite.eu

Referencie

Ochrana osobných údajov

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky  awite s. r. o.

awite  s. r. o., sídlo: Sládkovičova 1222/73, SK - 02404  Kysucké Nové Mesto, IČO: 54574633, DIČ: 2121723912
• prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky awite s. r. o.


II. Účel spracúvania osobných údajov

• účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy

• účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

• účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu oslužbu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty


III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

• prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie

• kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

• údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia


IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

• prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom oslužbu alebo tovar očakáva

• prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

• prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy azo všeobecne záväzných právnych predpisov


V. Zverejnenie údajov

• prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje


VI. Podmienky spracúvania

• prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

• prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR apredpismi EÚ

• prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby


VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

• zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje


VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

• Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

• prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom, ako sú tieto údaje spracúvané.

• vymazanie svojich osobných údajov vakomkoľvek prípade

• prenesenie svojich osobných údajov a požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi.
©  awite spol. s r. o.


Sládkovičova 1222/73, SK - 02404 Kysucké Nové Mesto. V zastúpení konateľkou spoločnosti Stanislava Šutá. Registrácia: Okresný súd Žilina vložka č.79637/L.

IČO: 54574633, DIČ: 2121723912, IČ DPH: SK 2121723912

Info Outline

This website uses technical cookies only.

Diese Website verwendet nur technische Cookies.

Táto stránka používa iba technické cookies.

OK