Personálne služby

PERSONÁLNE RIADENIE

V dnešnej dobe je zamestnávanie tých správnych ľudí na správne miesta kľúčom k úspechu a prežitiu vo vysoko konkurenčnom prostredí. Preto je dôležité, aby každá organizácia mala efektívne akvalitne riešenú personalistiku. V našej spoločnosti  poskytujeme zákazníkom komplexné a prispôsobené riešenia v oblasti zamestnávania, čím môžete  zvýšiť efektivitu a produktivitu vašej firmy a zlepšiť vaše výsledky.

Nábor a výber nových pracovníkov

Kvalifikovaný personál je rozhodujúcim faktorom pre dlhodobý úspech spoločnosti. Jednou z hlavných služieb, ktoré ponúkame, je nábor alebo získavanie personálu . Postaráme sa o každý krok tohto procesu - od evidencie životopisov a uchádzačov, až po vedenie pohovorov a vedenie databázy. Naším cieľom je zabezpečiť, aby bol každý kandidát správne vyhodnotený a zvolený na základe jeho zručností, kvalifikácie, skúseností asamozrejme kompatibility svašimi potrebami.

Starostlivosť o zamestnancov

Úspešnú spoluprácu ovplyvňujú rôzne faktory, ako je aj pracovná spokojnosť . Pre zamestnancov  sa  snažíme vytvárať najmä motivujúce pracovné prostredie, v ktorom sa budú cítiť dobre a budú môcť svoju prácu robiť efektívne a so zmyslom. Odbornosť zvyšujeme organizovaním online jazykových kurzov, školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poskytujeme rôzne  výhody ausilovne pracujeme na vytváraní príjemnej firemnej kultúry.

Personálna stratégia firmy

Aby sme boli úspešný v oblasti personalistiky, musíme mať aj jasnú personálnu stratégiu. Táto stratégia sa zameriava na zabezpečenie zodpovedných a kvalitných ľudí pre firmu a starať sa o nich počas celej spolupráce alebo pracovného pomeru, či už je to vytváraním dobrých pracovných vzťahov alebo aj poskytovaním nadštandardnej starostlivosti. Okrem toho, zamestnancov vždy motivujeme tak, aby sa spoločne sfirmou dostali kstanoveným cieľom.

©  awite spol. s r. o.


Sládkovičova 1222/73, SK - 02404 Kysucké Nové Mesto. Vzastúpení konateľkou spoločnosti Stanislava Šutá. Registrácia: Okresný súd Žilina vložka č.79637/L.

IČO:54574633, DIČ: 2121723912, IČ DPH: SK 2121723912

Info Outline

This website uses technical cookies only.

Diese Website verwendet nur technische Cookies.

Táto stránka používa iba technické cookies.

OK