Služby pre podnikateľov

Cezhraničné poskytovanie služieb

Aké podmienky musí podnikateľ spĺňať pri cezhraničnom poskytovaní služieb v rámci EÚ? Ak sa chystáte poskytovať služby v zahraničí, je dôležité vedieť, že na poskytovanie služieb v inom členskom štáte EÚ by malo byť slovenské podnikateľské oprávnenie postačujúce, ale je potrebné splniť určité podmienky.

Jednou z týchto podmienok je dočasnosť poskytovaných služieb. Pre cezhraničné poskytovanie služieb je táto podmienka kľúčová a je spojená s hľadiskami ako pravidelnosť, trvanie, opakovanie a kontinuita. Hoci sa pojem "dočasnosť" v rámci celej EÚ nedefinuje jednotne, dočasne poskytovaná služba sa vo všeobecnosti považuje za takú, ktorá je limitovaná a má určený časový rámec.

Je dôležité mať na pamäti, že jednotlivé krajiny EÚ si interpretujú dočasnosť poskytovania služieb inak a majú v tomto smere rôzne legislatívne ustanovenia.

Cezhraničné poskytovanie služieb je možné vykonávať aj viac ako niekoľko rokov, ak je splnená podmienka dočasnosti poskytovania služieb (tj. stanovený časový rámec). To však neznamená, že sa nemusíte riadiť konkrétnymi právnymi predpismi daného štátu, v ktorom sa chcete služby poskytovať. V krajinách, kde nie je určený horný limit pre dočasnosť, je preto potrebné každý prípad cezhraničného poskytovania služieb posudzovať individuálne.


Poradenstvo

Podnikanie v iných krajinách prináša so sebou rôzne výzvy a administratívne povinnosti, ktoré môžu byť pre mnohých podnikateľov zložité. Sme tu, aby sme našim klientom poskytli potrebné poradenstvo a pomohli im zvládnuť všetky prekážky a problémy súvisiace s podnikaním v zahraničí.

Jednou z našich hlavných oblastí, na ktorú sa sústredíme, je poskytovanie poradenstva pri podnikateľskej činnosti v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Venujeme sa najmä registračným a ohlasovacím povinnostiam v týchto krajinách.

Slovenský podnikateľ môže tieto služby ponúkať bez toho, aby si musel založiť živnosť alebo pobočku svojej spoločnosti v zahraničí. Avšak, musí splniť tzv. oznamovaciu povinnosť a oznámiť svoj zámer príslušným úradom daného štátu. Je dôležité si vopred zistiť podmienky oznamovacej povinnosti v danej krajine, pretože každý štát má vlastné pravidlá a postupy.

Ponúkame nielen poradenstvo pri splnení administratívnych povinností, ale aj pomoc sadministratívou a pri získavaní potrebných povolení.

Budeme Vás sprevádzať celým procesom, od prvého kontaktu so zahraničnými orgánmi až po dokončenie všetkých administratívnych krokov. Ušetríme Vám  čas, ktorý by ste museli investovať do získavania informácií a plnenia administratívnych povinností, a zabezpečíme, že ich podnikateľské aktivity v zahraničí budú v súlade so všetkými miestnymi predpismi a pravidlami.


Nemecká spolková republika

Zoll - prihlásenie na nemeckom colnom úrade

Za účelom vysielania  svojich zamestnancov na práce do Nemecka, zo zákona ste povinný prihlásiť ich na nemeckom colnom úrade. Zabezpečíme prihlásenie Vašich zamestnancov na nemeckom colnom úrade


Freistellung - oslobodenie od zrážkovej dane

Platby za stavebné plnenia podliehajú podľa nemeckých predpisov o dani z príjmov osobitnej daňovej zrážke. Niektorí príjemcovia služieb (klienti) musia zraziť zrážku dane vo výške 15 % z protihodnoty za tuzemské stavebné služby. Zrazená suma sa odvádza daňovému úradu zodpovednému za zdanenie príjmu platiteľa. Daňová zrážka sa nemusí vykonať o. i. vtedy, ak dodávateľ (zhotoviteľ) predložil svojmu objednávateľovi v čase platby platné potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane (Freistellung)


Bauabzugsteuer - vrátenie stavebnej zrážkovej dane. V prípade strhnutia zrážkovej dane môžete  požiadať o jej vrátenie až po skončení príslušného kalendárneho roka.  


Handwerkskammer - ohlásenie činnosti na remeselnej komore

Povolenie na výkon činnosti pre podniky z členských štátov EÚ a EHP platí neobmedzené právo poskytovať služby – v Nemecku môžu prechodne podnikať „cezhraničné“ bez pobočky alebo prevádzkarne. Na vykonávanie istých činností musíte byť prihlásení v nemeckej remeselníckej komore


SOKA BAU - nemecký dovolenkový fond

V prípade vyslania svojich zamestnancov na stavebné práce do Nemecka, ste povinný prihlásiť ich v dovolenkovom fonde, tzv. SOKA BAU. O registráciu firmy na dovolenkovom fonde a prihlásenie zamestnanca na dovolenkovom fonde Soka Bau sa Vám postarame ako aj vyplatenie nárokov na dovolenku.


Steuernummer - nemecké daňové číslo

Nemecké daňové číslo sa prideľuje podnikateľským subjektom, napr. aj slovenským živnostníkom alebo s.r.o.-čkám podnikajúcim v Nemecku. Taktiež je dôležité, ak chcú podnikatelia požiadať o Freistellung, teda o oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane vo výške 15 %, ktorú by inak museli odvádzať.


Rakúsko

Hlásenia vyslania zamestnancov.

Vrátenie zrážkovej dane (dožiadanie zadržaných finančných prostriedkov).

Spracovanie žiadosti o registráciu firmy na dovolenkovom fonde BUAK.

Spracovanie žiadosti o prihlásenie zamestnanca na dovolenkovom fonde BUAK (za zamestnanca).

Ohlásenie činnosti na spolkovom ministerstve.

Vrátenie príspevkov, oslobodenie od príspevkov od Gebietskrankenkasse.


Švajčiarsko

Krátkodobá zárobková činnosť vo Švajčiarsku nepresahujúca 3 mesiace.

Oznámenie krátkodobého zamestnania v rozsahu maximálne 90 kalendárnych dní na firmu / osobu a kalendárny rok sa nevyžadujú vo Švajčiarsku povolenia, ale musia byť nahlásené príslušným švajčiarskym úradom.

Povinnosť platí tak pre zamestnávateľov, ktorí vysielajú pracovníkov do Švajčiarska ako aj pre samostatné zárobkovo činné osoby.

Oznámenie musí prebehnúť elektronicky minimálne 8 dní pred začatím činnosti.

S registračnými a ohlasovacími povinnosti Vám radi pomôžeme.

©  awite spol. s r. o.


Sládkovičova 1222/73, SK - 02404 Kysucké Nové Mesto. Vzastúpení konateľkou spoločnosti Stanislava Šutá. Registrácia: Okresný súd Žilina vložka č.79637/L.

IČO:54574633, DIČ: 2121723912, IČ DPH: SK 2121723912

Info Outline

This website uses technical cookies only.

Diese Website verwendet nur technische Cookies.

Táto stránka používa iba technické cookies.

OK